Witaj w L66 ! Kupujesz, czy sprzedajesz ?

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSÓW


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursów jest właściciel Firma 66 SPÓŁKA CYWILNA
z siedzibą w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/4, nr NIP 6972310004
2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin ramowy dla wszystkich
przeprowadzanych przez Organizatora konkursów, które komunikowane będą
na profilach FB poszczególnych oddziałów Firmy 66:


https://www.facebook.com/l66skupsprzedaz/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazBydgoszcz/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazGlogow1/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazGlogow2/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazGniezno/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazGostyn/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazJarocin/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazKalisz

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazKoscian/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazKrotoszyn/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazLubin

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazNamyslow/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazNowaSol/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazOlesnica/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazOstrowWlkp1/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazOstrowWlkp2/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazPolkowice

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazPoznanLazarz

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazPoznanZawady

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazPoznanStareMiasto/

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazGarbaryPoznan

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazPoznanWilda

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazPoznanPiatkowo

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazPoznanGrunwald

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazRawicz

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazTrzebnica

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazWolsztyn

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazWrzesnia

https://www.facebook.com/L66SkupSprzedazWschowa


3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie
internetowej
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 k.c i art.921
k.c. 5. Organizator informuję, że organizowane przez niego konkursy w ramach
niniejszego regulaminu nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane i
administrowane przez portalem FB. FB jest znakiem towarowym zastrzeżonym
przez FB, a dane podawane przez uczestników konkursu są informacjami
podawanymi organizatorowi, a nie FB. Jednocześnie FB nie
ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób biorących udział w konkursie i z
takiej odpowiedzialności jest zwolniony.


§ 2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Każdy konkurs rozpoczyna się i kończy zgodnie z zapowiedzią, jaka zostanie
przekazana na profilu FB oddziału Firmy 66, dla każdego konkursu z osobna.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu, a stosowna
informacja zostanie umieszczona na profilu organizatora.
4. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne.
5. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do
użytkowników serwisu Facebook. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które
posiadają aktywne konto w ramach serwisu Facebook i zalogują się na nie. W
Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby korzystające z fikcyjnego konta w serwisie
Facebook.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,
mają pełną zdolność do czynności prawnych i mają miejsce zamieszkania na
terenie Polski.
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani
osoby działającą na zlecenie Organizatora, a także członkowie ich rodzin lub
osoby pozostające z ww. we wspólnym gospodarstwie domowym.
8. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób
trzecich.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie w/w wymogów
oraz dokonanie zgłoszenia w okresie trwania konkursu w sposób wskazany w
instrukcji zamieszczonej w poście konkursowym.
10.Dokonując Zgłoszenia uczestnik oświadcza, że: zapoznał się i akceptuje
Regulamin, akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych, ma ukończone
18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, jest osobą uprawnioną do
udziału w Konkursie, udziela licencji na zasadach opisanych w Regulaminie.
11.Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która: a.
narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra
osobiste oraz prawa własności intelektualnej,
b. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności
obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową
lub religijną,
c. zawiera przekazy reklamowe,
d. jest spamem lub niezamówioną informacją handlową,
e. zawiera wirusy,
f. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron
zawierających treści, o których mowa powyżej.
12. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na
otrzymanie wiadomości prywatnej wysłanej do zwycięzcy
13. Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z
jednego konta w ramach serwisu Facebook. Do Konkursu można dokonać
tylko jednego Zgłoszenia. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego
Uczestnika przy użyciu innego konta w ramach serwisu Facebook stanowi
rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z
udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.
14. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych
oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej.
Uczestnik,
który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego przez Organizatora zostanie wykluczony z
Konkursu.
15. Wyłączona z udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w
sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej
osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.
16. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia.


§3
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie
udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej zgłoszonej
w ramach Konkursu oraz udziela nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez
ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres jednego roku
po zakończeniu czasu trwania Konkursu, na korzystanie z Pracy Konkursowej
według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w
tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach
określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w
szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla celów komercyjnych i/lub
promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części –
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz
multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym
nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości
i formie
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę
Konkursową, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem,
dzierżawa oryginału albo egzemplarzy
c. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub w
części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie,
wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie
w Internecie, między innymi na Fanpage na Facebooku i w ramach profili
Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie
Instagram;
d. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do celów reklamowych,
promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w
ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki
techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e.
wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub części do sieci
teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci
Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Pracy
Konkursowej w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie
w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Pracy
Konkursowej na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Pracy
Konkursowej w każdym języku, na dowolnym nośniku.
2. Korzystanie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit.
a. – f. może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w
połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej,
po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych
modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym
do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie,
dostosowywanie Pracy Konkursowej, w tym na dodawanie do Pracy Konkursowej
elementów animacji i korzystanie w takiej formie z Pracy
Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a. – f.
3. Licencja, o której mowa w ust. 1 lit. a. – f. obejmuje prawo do
udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo
przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty
według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa autorskie
prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 lit. a. – f. do
nagrodzonej Pracy
Konkursowej z dniem wydania nagrody w Konkursie.
5. Uczestnik nagrodzony w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć z
Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w dniu wydania nagrody, w formie
pisemnego oświadczenia przyjętego przez Organizatora, umowę o
przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej
na wskazanych ust. 1 lit. a. – f. polach eksploatacji i za wyłącznym
wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu uczestnikowi Konkursu
nagrody. Projekt oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie
wyłączne prawo wyboru nagrodzonych uczestników Konkursu, z którymi zawarta
zostanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
6. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej
na Organizatora, uczestnik nagrodzony w Konkursie zobowiązuje się do
powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru
autorskiego względem Pracy Konkursowej. Zezwala Organizatorowi i
podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki,
adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej do
potrzeb Organizatora.
7. Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia ogłoszenia wyników Konkursu,
prawa o których mowa wyżej nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.


§ 4
NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
1. Konkurs ma na celu przyznanie nagród tym spośród Uczestników
Konkursu, którzy najciekawiej, w najbardziej kreatywny sposób w ocenie
Komisji wykonali Pracę Konkursową.
2. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową zwaną dalej
„Komisją”. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja
będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Do jej obowiązków
będzie należało między innymi wyłonienie zwycięzców w Konkursie i
rozstrzygniecie reklamacji.
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadania i/lub udzielenie
odpowiedzi na znajdujące się w poście konkursowym pytanie.
4. Odpowiedzi na pytanie można udzielać w terminie wskazanym w
poście.
5. Wśród osób, które wykonają zadanie i/lub odpowiedzą na pytanie zostanie
wybrany zwycięzca.
6. Zwycięzcy otrzymają nagrodę przewidzianą w Konkursie, która to nagroda
będzie każdorazowo opisana w poście dotyczącym konkretnego konkursu
7. Informacja o przyznanej nagrodzie (wraz z danymi: imię, nazwisko, nick osoby
wygrywającej konkurs) zostanie opublikowana w poście na profilu
Facebookowym organizatora.
8. Reklamacje w gestii wyboru zwycięzcy nie będą uwzględnione.
9. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub za
pośrednictwem konta na portalu społecznościowym, z którego została udzielona
odpowiedź.
10.Nagroda zostanie wysłana do laureatów za pośrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Uczestnik może
odebrać nagrodę w punkcie.
11.Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.
12.Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną.
13.Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna w
całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca
1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych i zostanie przekazana na
rachunek właściwego urzędu skarbowego.
14. Podatek od nagrody regulowany jest przez organizatora.
15.Odpowiedź na informację o wygranej musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty
ogłoszenia wyników. W przypadku jej braku nagroda nie zostanie przyznana.


§ 5.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z
postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(znane jako RODO).
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
Prawnie usprawiedliwiony cel stanowi realizacja Konkursu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla
potrzeb uczestnictwa w Konkursie oraz jego rozstrzygnięcia a także
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali
prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w
Konkursie. Brak podania danych spowoduje utratę prawa do nagrody.
4. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach
prawa, wskazanych w punkcie 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w
dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe
uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia na
piśmie na adres Administratora lub poprzez wysłanie e-maila na adres
sklep@L66.pl
5. Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji
od kiedy przetwarzane są jego dane i żądania podania tych danych; uzyskania
informacji o sposobie przetwarzania tych danych, w szczególności o
odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. Administrator udziela
powyższych informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator
udziela informacji na piśmie w terminie 30 dni jednocześnie pouczając o
przysługujących osobie prawach.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie
danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących uczestnika narusza przepisy RODO.


§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w
niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
3. W przypadku naruszenia przez uczestnika przepisów obowiązującego prawa
lub praw osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora oraz
inne podmioty, z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie tych praw.