Gorąco? Aż ceny topnieją! Wskakuj na wyprzedaż letnią.

REGULAMIN 2022

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO lombard66.pl 

 

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lombard66;

7.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.lombard66.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia oraz przedstawiać własne rzeczy do wyceny w celu ich sprzedaży.

8.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym albo produkty prezentowane przez Klientów do wyceny w celu ich odsprzedaży właścicielowi sklepu.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA UL. Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP 6972149017,   FIRMA 66 SPÓŁKA CYWILNA ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP  6972310004 , a  Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

10.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

11.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.lombard66.pl.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.lombard66.pl jest własnością  Lombard 66 S.C. Artur Klonowski, Kinga Klonowska, 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972149017, REGON: 411571865 oraz Firma 66 S.C. Artur Klonowski, Magdalena Przyłucka, 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972310004, REGON: 302566624

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego;

e) zasady kupna przez Lombard przedmiotów zaoferowanych przez Klienta.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Dołożone będą starania, aby korzystanie z Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

2.6. W sklepie internetowym stosowany jest mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do podmiotów wymienionych w ust.3, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą w/w podmiotów wyrażoną na piśmie.

2.9. Właściciel sklepu oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lombard66.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Składając Zamówienie i/lub dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

3.5.Lombard 66 S.C. Artur Klonowski, Kinga Klonowska, 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972149017, REGON: 411571865 albo Firma 66 S.C. Artur Klonowski, Magdalena Przyłucka, 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972310004, REGON: 302566624 mogą pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również mogą ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki sklepu lombard66.pl.

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży towarów prezentowanych przez Sprzedającego

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lombard66.pl, dokonać wyboru produktu , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

 

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. [Dopuszczalne jest zastosowanie innego, równoznacznego sformułowania informującego o obowiązku zapłaty, np. „zamawiam i płacę”]

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. W przypadku niedostępności części zamówionych produktów, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji - tj. realizacji częściowej zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Sklep zwróci otrzymaną sumę na rachunek bankowy Klienta.


5.3.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V.  Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, Fedex, UPS, DHL, Pocztex.Inspost, Paczkomaty.  Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji zostanie podany podczas składania zamówienia.  

 

VI.  Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.  Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zostaną umieszczone na wystawionym dokumencie księgowym (fakturze VAT lub paragonie) jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Użytkownik jest informowany przed akceptacją zamówienia.

Koszty dostawy nie są doliczane w sytuacji, jeżeli Klient wybrał opcję odbioru osobistego towaru w danym punkcie.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na konto bankowe,

b) płatnością w systemie PayU

c) zapłata kartą płatniczą u kuriera DPD podczas odbierania paczki

d) wysyłka towaru za pobraniem.

6.3. Jeżeli wpłata nie wpłynie na konto sklepu w terminie 5 dni zamówienie zostanie anulowane – dotyczy płatności kartą i w systemie PayU

6.4. . W sytuacji trzykrotnego zaniechania odbioru zamówionej przesyłki przez Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, Sklep zastrzega sobie możliwość nieoferowania Użytkownikowi sposobu płatności za zamówiony towar „za pobraniem” i oferowania innych sposobów płatności. Sklep ponownie udostępni Użytkownikowi możliwość zapłaty za zamówiony towar „za pobraniem”, jeśli zaniechanie odbioru przesyłki nastąpiło z okoliczności niezawinionych lub niezależnych od Użytkownika, o czym Użytkownik poinformuje Sklep drogą mailową 

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy 

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta zobowiązany jest poinformować  o swojej decyzji  Lombard 66 S.C. Artur Klonowski, Kinga Klonowska, 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972149017, REGON: 411571865 albo Firma 66 S.C. Artur Klonowski, Magdalena Przyłucka, 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972310004, REGON: 302566624 drogą mailową na e-mail: [email protected] lub na piśmie,  w zależności u kogo ostatecznie dokonał zakupu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany produkt wraz z dowodem zakupu (w przypadku osób prywatnych) lub kopią faktury (w przypadku firm). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Przesyłki zwrotne wysyłane do sklepu w formule za pobraniem nie będą przyjmowane.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku:
- umowy, w której przedmiotem świadczeń jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub przygotowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu typu blister lub podobnym, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta
    

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firmy LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA UL. Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP 6972149017 ,   FIRMA 66 SPÓŁKA CYWILNA ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP  6972310004 
jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] Firma FIRMA 66 SPÓŁKA CYWILNA ofiar Katynia 12/4, 64-100 Leszno NIP 6972310004 albo LOMBARD 66 S.C z siedzibą ul. Ofiar Katynia 12/4, 64-100 Leszno, NIP 6972149017.

LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA UL. Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP  6972149017
zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. W przypadku zgłoszenia reklamacji, która wymaga zbadania zakupionego towaru Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany przedmiot na swój koszt do punktu lombardu, z którego przedmiot zakupu otrzymał albo odebrał osobiście. Adresy punktów lombardu znajdują się na stronie internetowej sklepu oraz na dowodzie zakupu towaru. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firmy LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA UL. Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP 6972149017 ,   FIRMA 66 SPÓŁKA CYWILNA ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP  6972310004 
podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA UL. Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP 6972149017 ,   FIRMA 66 SPÓŁKA CYWILNA ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP  6972310004 
o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firmy LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA UL. Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP 6972149017 ,   FIRMA 66 SPÓŁKA CYWILNA ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP  6972310004 
zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną, chyba, ze sklep poinformuje, iż nie jest to możliwe i wskaże nową datę rozpatrzenia reklamacji.

 

X Skup towarów

1. Klient poprzez kliknięcie w link „wycena online” może przedstawić towar do wyceny w celu sprzedaży go właścicielowi sklepu.

2. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza opisu przedmiotu w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością. Klient zobligowany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, jakie są zawarte w formularzu opisu przedmiotu.

3. Wypełnienie formularza opisu przedmiotu przez Klienta nie obliguje właściciela sklepu do zakupu towaru.

4. Po otrzymaniu wypełnionego formularza opisu przedmiotu właściciel sklepu dokonuje wstępnej weryfikacji stanu towaru oraz ustalenia jego wartości. Jeżeli jest to możliwe przedstawia Klientowi własną propozycję wstępnej wyceny. W przypadku konieczności dokonania oględzin towaru opisanego w formularzu opisu przedmiotu Klient jest o tym informowany. W takiej sytuacji Klient, na swój koszt, dostarcza towar do właściciela sklepu. W  ciągu 7 dni od otrzymania towaru właściciel sklepu informuje Klienta o ostatecznej wycenie.

5. W przypadku akceptacji wyceny przez strony na konto wskazane przez klienta zostanie przelana uzgodniona kwota tytułem ceny za towar. 

6. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia towar na koszt właściciela sklepu wysyłany jest Klientowi. 

7. Właściciel sklepu ma prawo, w przypadku złego stanu towaru, co pozostawione jest jego swobodnej ocenie, nie wykonywać wyceny i zwrócić towar klientowi. 

8. Właściciel sklepu informuje, że jeżeli Klient występuje w roli sprzedawcy towaru, to zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku, gdy okaże się, że towar posiada wady fizyczne lub prawne
 

XI.  Usługi nieodpłatne

1. Właściciel sklepu świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter;

2.  Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionej usługi, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach. Newsletter przesyłany jest do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

5. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie.

 

XII. Dane osobowe     ( Polityka Prywatności)


1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez właściciela sklepu.

2.   Administratorem danych osobowych jest Lombard 66 S.C. Artur Klonowski, Kinga Klonowska, 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972149017, REGON: 411571865 oraz Firma 66 S.C. Artur Klonowski, Magdalena Przyłucka, 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972310004, REGON: 302566624

3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

4. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz właściciela sklepu, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi (np. podmioty świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer, podmioty świadczącej profesjonalne usługi hostingowe oraz związane z promocją i marketingiem  w Internecie, podmioty świadczące usługi finansowe). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej.

7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży, konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na obronie przed roszczeniami, dostarczeniu zakupu do osoby trzeciej (innej niż kupujący) czy dostosowania i rozwoju strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Klienta oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.

8. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

10. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością.

11. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o lombardach, właścicielu sklepu i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez administratora, a także w celach statystycznych.

12. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

a) realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,

b) dochodzenia należności (uzasadniony interes administratora),

c) marketingu bezpośredniego własnych usług (uzasadniony interes administratora),

d) wysyłki newslettera,

e) zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

f) dostosowywania oferty do Klientów, w tym reklam, monitorowania aktywności Klienta, kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klientów, a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

13.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy rynku, dostarczenia Klientom indywidualnych, spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści, zapamiętania Towarów dodanych do koszyka w procedurze Zamówienia poprzez formularz, wykonania czynności niezbędnych przed zawarciem umowy, zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, monitorowania aktywności, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

14.    Dane osobowe osób, które zarejestrowały Konto  będą przetwarzane w celach:

a)   zarejestrowania Konta , jego prowadzenia, realizacji zawartych umów, w tym umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,

b)dochodzenia należności (uzasadniony interes administratora),

c) marketingu bezpośredniego własnych usług (uzasadniony interes administratora),

d)  wysyłki newslettera,

e) zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, dostosowywania oferty i doświadczeń klientów, w tym reklam, we właściwościach

Sklepu, monitorowania aktywności klientów,

f) kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, ich obsługą,

g) dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klientów (uzasadniony interes administratora),

h)  a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

15.    Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji pozwalających na m.in. określenie regionu, z którego następuje połączenie oraz pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Klienta.

16.    Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).

17.    Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

18.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

19.    Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

20.    Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania. Są to m.in.firmy, które dostarczają usługi związane z technologią (np. wsparcie Strony Internetowej, Aplikacji Mobilnych), przetwarzanie płatności w sklepie internetowym, usługi kurierskie.

21.    Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 


XIII. Cookies

1.Podczas korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies). Celem cookies jest dostosowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, optymalizacja korzystania ze strony, tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony i jej struktury, zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług, utrzymanie sesji po zalogowaniu, ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach.

2.Pliki cookies nie zawierają danych kontaktowych Klienta.

3.Klient sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

4.Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

X.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA UL. Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP 6972149017 lub FIRMA 66 SPÓŁKA CYWILNA ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP  6972310004 
a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

 

 

---------------

Link do regulaminu obowiżaującego od 1 stycznia 2023 roku.