Gorąco? Aż ceny topnieją! Wskakuj na wyprzedaż letnią.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - REKRUTACJA

Dane osobowe

W celu wypełnienia obowiązków, jakie na administratorów danych osobowych nakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Firma 66 S.C. 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972310004, REGON: 302566624

2. Zakres przetwarzanych danych

Zakres danych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego określony został w art. 22.1 § 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę (np. numer telefonu, e-mail, adres itp.), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe, które przekażesz w składanych do nas dokumentach rekrutacyjnych.

 3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu wstępnego, oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego zakończenia procesu.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przesłanych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolnie wyrażona zgoda podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

5. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego lub, w przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji przechowywane są zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przechowywania akt osobowych

6. Udostępnianie i odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) oraz do organizacji międzynarodowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą należycie upoważnione podmioty uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także zajmujące się obsługą informatyczną procesów oraz podmioty uprawnione przepisami prawa.

7. Uprawnienia podmiotu danych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) żądania usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

f) przenoszenia swoich danych osobowych;

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych z Inspektorem ochrony danych osobowych