Witaj w L66 ! Kupujesz, czy sprzedajesz ?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Dane osobowe, gromadzone przez L66.pl za pośrednictwem strony internetowej i jej podstron a przekazywane przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, również w związku z zamówieniem produktów sprzedawanych, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  FIRMA 66 SPÓŁKA CYWILNA UL. ofiar Katynia 12/4, 64-100 Leszno, NIP 6972310004 , właściciel L66.pl oświadcza, iż zgromadzone dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
Każdy Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.
Administrator oświadcza, iż przetwarza dane o Użytkowniku po zakończeniu korzystania przez niego z usługi do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Użytkownikiem umowy.

Dane osobowe ( Polityka Prywatności)

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez właściciela sklepu.

2.   Administratorem danych osobowych jest  Firma 66 S.C. 64-100 Leszno, ul. Ofiar Katynia 12/2, NIP: 6972310004, REGON: 302566624 , 

3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

4. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz właściciela sklepu, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi (np. podmioty świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer, podmioty świadczącej profesjonalne usługi hostingowe oraz związane z promocją i marketingiem  w Internecie, podmioty świadczące usługi finansowe). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej.

7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży, konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na obronie przed roszczeniami, dostarczeniu zakupu do osoby trzeciej (innej niż kupujący) czy dostosowania i rozwoju strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Klienta oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.

8. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

10. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością.

11. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o oddziałach, właścicielu sklepu i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez administratora, a także w celach statystycznych.

12. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

a) realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,

b) dochodzenia należności (uzasadniony interes administratora),

c) marketingu bezpośredniego własnych usług (uzasadniony interes administratora),

d) wysyłki newslettera,

e) zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

f) dostosowywania oferty do Klientów, w tym reklam, monitorowania aktywności Klienta, kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klientów, a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

13.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy rynku, dostarczenia Klientom indywidualnych, spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści, zapamiętania Towarów dodanych do koszyka w procedurze Zamówienia poprzez formularz, wykonania czynności niezbędnych przed zawarciem umowy, zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, monitorowania aktywności, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

14.     Dane osobowe osób, które zarejestrowały Konto  będą przetwarzane w celach:

a)   zarejestrowania Konta , jego prowadzenia, realizacji zawartych umów, w tym umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,

b)dochodzenia należności (uzasadniony interes administratora),

c) marketingu bezpośredniego własnych usług (uzasadniony interes administratora),

d)  wysyłki newslettera,

e) zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, dostosowywania oferty i doświadczeń klientów, w tym reklam, we właściwościach Sklepu, monitorowania aktywności klientów,

f) kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, ich obsługą,

g) dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klientów (uzasadniony interes administratora),

h)  a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

15.     Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji pozwalających na m.in. określenie regionu, z którego następuje połączenie oraz pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Klienta.

16.     Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).

17.     Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

18.     Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

19.     Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

20.     Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania. Są to m.in.firmy, które dostarczają usługi związane z technologią (np. wsparcie Strony Internetowej, Aplikacji Mobilnych), przetwarzanie płatności w sklepie internetowym, usługi kurierskie.

21.     Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.